WDG NOW

הקלה להורים גאים – משרד הפנים יירשום את ההורות הגאה ללא פנייה מצד ההורים

בעקבות פנייתה של עו”ד מיכל עדן הוחלט לייעל את הליך רישום ההורות הגאה כך שרשות האוכלוסין תהיה אחראית לרשום ביוזמתה את ההורות בהתאם לצווי בית המשפט ולשלוח אל ההורים את ספחי תעודות הזהות | “ביקשנו שהמדינה תפעל לקיום פסקי הדין אשר היא צד להם”